Search
Ngôn ngữ

Đình - Lăng Cù Lao

Tổ dân phố Hải Phước, p. Vĩnh Thọ, tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221230164259
  • Di tích cấp tỉnh

Đình – Lăng Cù Lao tọa lạc trên đường Tháp Bà, thuộc Tổ dân phố Hải Phước, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ