Search
Ngôn ngữ

Đình Đồng Nhơn

Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230220085709
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Đồng Nhơn thuộc xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo các cụ hào lão, làng lúc đầu có tên gọi là làng Đồng Nhân, với ý nghĩa nhắc nhở con cháu đoàn kết, sống có nhân, có nghĩa. Người dân ở đây quen gọi Nhân thành Nhơn, lâu ngày thành quen miệng, nên bây giờ làng có tên là Đồng Nhơn và cũng là tên đình làng.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ