Search
Ngôn ngữ

Địa điểm chi tình báo Khánh Hòa tại Hòn Thị

Hòn Thị, Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230220071316
  • Di tích cấp tỉnh

Địa hình Hòn Thị là núi đá nhiều gộp liên hoàn, chiều dài từ Đông sang Tây khoảng hơn 1.200m. Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, các lực lượng vũ trang và cơ quan dân chính Đảng của tỉnh Khánh Hòa đều đóng ở căn cứ Hòn Hèo; ở Hòn Thị là một bộ phận sản xuất của liên Trung đoàn 80 – 83 và một Tổ may quân trang thuộc Tỉnh đội Khánh Hòa

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ