Search
Ngôn ngữ

Di tích địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo

Thôn Tiên Du, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa

  • ID: 20230614032503
  • Di tích cấp tỉnh

Di tích lịch sử địa điểm căn cứ cách mạng Hòn Hèo là thuộc thôn Tiên Du, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ