Search
Ngôn ngữ

Chùa Vạn Thiện

Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032511
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Vạn Thiện thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ