Search
Ngôn ngữ

Chùa Phước Lâm

Thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031400
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Phước Lâm thuộc thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ