Search
Ngôn ngữ

Chùa Đại Phước

Thôn Đại Điền Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

  • ID: 20221231032102
  • Di tích cấp tỉnh

Chùa Đại Phước toạ lạc thôn Đại Điền Trung 1, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ