Search

Miếu Thiên Hậu Hải Nam

Phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • Certification: 20221230163013
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Thiên Hậu Hải Nam thuộc phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Listen to the narration

  • Share