Search

Đình Lư Cấm

27 Hương lộ Ngọc Hiệp, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Certification: 20221230162943
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Lư Cấm tọa lạc tại số 27 hương lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Listen to the narration

  • Share