Search

Đình Vĩnh Điềm

Khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • Certification: 20221230163039
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Vĩnh Điềm tọa lạc tại khóm Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Listen to the narration

  • Share