Search

Đình Xuân Lạc

Đường Liên Hoa, thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hò

  • Certification: 20221230163113
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Xuân Lạc tọa lạc tại thôn Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xưa kia đây là một phần đất của Xuân Sơn Thượng xã, thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh.

Listen to the narration

  • Share