Search
Ngôn ngữ

Đình Thủy Xương

Xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 230826102435
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Thủy Xương thuộc xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ