Search
Ngôn ngữ

Đình Sơn Thạnh

Xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20230102025023
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Sơn Thạnh thuộc xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ