Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Khánh

Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032407
  • Di tích cấp tỉnh

Đình được xây dựng ở thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ