Search
Ngôn ngữ

Đình Mỹ Thanh

Thôn Mỹ Thanh, thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231023834
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Mỹ Thanh nằm giữa thôn Mỹ Thanh, thuộc xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ