Search
Ngôn ngữ

Đình Lương Sơn

Thôn Lương Sơn 3, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

  • ID: 20221230163851
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Lương Sơn được xây dựng vào thế kỷ XX ở lỗ Chang Chang và các cụ hào lão vẫn thường hoài niệm về di tích mỗi khi nhắc đến cây sung cổ thụ ở chợ Vĩnh Lương. Năm 1911, hào lão trong làng đã họp bàn và thống nhất dời đình về tại địa điểm hiện nay.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ