Search
Ngôn ngữ

Đình Bình Thành

Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231030258
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Bình Thành thuộc xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ