Search
Ngôn ngữ

Đình An Ninh

Thôn An Ninh, Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231031628
  • Di tích cấp tỉnh

Đình An Ninh tọa lạc thôn An Ninh, Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ