Search
Ngôn ngữ

Miếu Thanh Tự Đông

Xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

  • ID: 20221231032637
  • Di tích cấp tỉnh

Miếu Thanh Tự Đông thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Miếu Thanh Tự Đông do Tri phủ huyện Tân Định tên là Lê Kim Cảnh cùng các nhân hào thân sĩ đồng tâm xây dựng, ông cúng 6 sào đất và tiền quan để dựng đình.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ