Search
Ngôn ngữ

Đình Phú Xương

Số 19 Phú Xương, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

  • ID: 20221230164234
  • Di tích cấp tỉnh

Đình Phú Xương tọa lạc tại số 19 – đường Phú Xương, tổ dân phố 19 Tây Bắc, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nghe thuyết minh

  • Chia sẻ